Header image
Не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние. Марк 2:17
 
line decor
   "Институти на християнската религия" - Жан Калвин
line decor
     
Новият завет на
ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС


Жан Калвин
  /1509 - 1564/

 
Книга 1 - "Институти на християнската религия"
 
Глава 01 Знанието за Бога и знанието за нас самите са взаимно свързани
Глава 02 Какво означава да познаваме Бога. Целта на това познание
Глава 03 Познанието за Бога и знанието за нас самите са взаимно свързани...
Глава 04 Познанието за Бога е заглушено или извратено от невежество или злоба
Глава 05 Познанието за Бога е явно изявено в Сътворението и в ежеминутното управление на света
Глава 06 Нуждата от Писанието, като Ръководител и Учител...
Глава 07 Свидетелството на Духа е необходимо, за да даде пълна власт на Писанието
Глава 08 Вярността на Писанието е достатъчно доказана
Глава 09 Всички принципи на благочестието биват разрушавани
Глава 10 В Писанието истинският Бог е категорично противопоставен
Глава 11 Нечестието да приписваме видима форма на Бога.
Глава 12 Бог е отделен от идолите, за да бъде единствен обект на поклонение
Глава 13 Поучение за единството на Божественото естество в три Личности
Глава 14 В Сътворението и всички неща в него истинският Бог е разг
Глава 15 Състоянието, в което човекът беше създаден
Глава 16 Светът, създаден от Бога, все още е поддържан от Него
Глава 17 Как да се използва учението за Провидението?
Глава 18 Действията на нечестивите са използвани от Бога
 
Плейлист в YouTube
 
 
Книга 2 - "Институти на християнската религия"
 
Глава 1 Учението за първородния грях
Глава 2 Сега човекът е лишен от свобода на волята и е обвързан в окаяна робство
Глава 3 От извратеното естество на човека произтичат само неща, които заслужават проклятие
Глава 4 Как Бог действо в човешките сърца
Глава 5 Опровержение на доводите, чрез които обикновено се защитава свободната воля
Глава 6 Греховният човек трябва да търси изкупление в Христос
Глава 7 Законът е даден за да насърчава надеждата за спасение в Христос до Неговото идване
Глава 8 Изложение на нравствения Закон. Десетте заповеди.
Глава 9 Христос е изявен напълно и ясно в благовестието
Глава 10 Сходството между стария и новия Завет
Глава 11 Разликата между двата Завета
Глава 12 Христос трябва да стане човек, за да изпълни служението на Посредник
Глава 13 Христос приема истинското естество на човешката плът
Глава 14 Как двете естества на Посредника образуват една Личност
Глава 15 Трябва да разберем трите служения на Христос, като Пророк, Цар и Свещеник
Глава 16 Как Христос изпълнява служението на Изкупител
Глава 17 Христос е заслужил Божията благодат и спасение за нас
 
Плейлист в YouTube
 
 
Книга 3 - "Институти на християнската религия"
 
Глава 1 Ползата от Христос става достъпна за нас чрез тайното действие на Духа.
Глава 2 Вярата. Определение за вяра. Характерни свойства на вярата.
Глава 3 Нашето новорождение чрез вяра: покаянието
Глава 4 Колко далеч от чистотата на благовестието е брътвежът на схоластиците за покаянието. Изповедтта и покаянието.
Глава 5 За онова, с което схоластиците допълват удовлетворението: индулгенциите и чистилището.
Глава 6 Животът на християнина. Първо, чрез какви доводи Писанието ни подтиква към него.
Глава 7 Обощение на християнския живот. Отричането от себе си.
Глава 8 Как да носим кръста си: една страна на отричането от себе си.
Глава 9 Размишление за бъдещия живот.
Глава 10 Как да използваме настоящия живот и неговите предимства.
Глава 11 За оправданието чрез вяра: определение на понятието и същност на думата оправдание.
Глава 12 Трябва да издигнем умовете си до Божия съден престол, за да бъдем напълно уверени в учението за безплатното оправдание от Бога.
Глава 13 Две неща, които трябва да имаме предвид за безплатното оправдание.
Глава 14 Началото на оправданието. В какъв смисъл то е прогресивно.
Глава 15 Самохвалството поради заслуги от дела съсипва както Божията слава в даряването на правда, така и нашата увереност в спасението.
Глава 16 Опровержение на клеветите чрез които се правят опити да се посее омраза към това учение.
Глава 17 Примиряване на обещанията на закона и на благовестието.
Глава 18 Правдата от дела бива неправилно представяна и разбирана с цел получаване на награда.
Глава 19 За християнската свобода.
Глава 20 За молитвата - постоянно упражнение на вярата. Всекидневната полза от нея.
Глава 21 За вечния избор, чрез който Бог е предопределил едни хора за спасение, а други за погибел.
Глава 22 Потвърждение на учението за избора със свидетелства от Писанието.
Глава 23 Опровержение на несправедливите обвинения, с които това учение винаги е било неправилно оценявано.
Глава 24 Изборът е потвърден от Божия призив. Нечестивите сами довеждат върху себе си справедливия гняв, на който са обречени.
Глава 25 Последното възкресение.
 
Плейлист в YouTube
 
 
Книга 4 - "Институти на християнската религия"
 
Глава 1 За истинската църква. Задължението да развиваме единство с нея като майка на всички вярващи.
Глава 2 Сравнение между мнимата и истинската Църква.
Глава 3 За учителите и служителит в Църквата. Избор и служение.
Глава 4 Състоянието на Ранната църква и начинът на управление преди папството.
Глава 5 Древната форма на управление е напълно опороченаот свмоеволията на папството.
Глава 6 Върховенството на Римския престол.
Глава 7 За началото и възхода на Римското папство до момента, в който то достига върховенството, при което свободата на Църквата е отнета и всяко истинско управление е унищожено.
Глава 8 За властта на Църквата относно членовете на вярата. Безръзсъдно своеволие на папската църква в унищожаването на чистотата на учението.
Глава 9 За съборите и тяхната власт.
Глава 10 За властта за създаване на закони. Жестокостта на папата и неговите привърженици в тираничното потискане и унищожаване на души.
Глава 11 За църковното правосъдие и злоупотребите с него в практиката на папството
Глава 12 За дисциплината в Църквата и принципното и използване в порицаването и отлъчването.
Глава 13 За клетвите и обетите. Пагубните последици от неразумните клетви.
Глава 14 За тайнствата
Глава 15 За кръщението
Глава 16 За кръщението на деца. Неговото съответствие с Христовата наредба и естеството на белега.
Глава 17 За Господната вечеря и благословенията, които получаваме чрез нея.
Глава 18 За папското причастие като осквернение и унищожаване на Господната вечеря.
Глава 19 За петте лъжливи тайнства. Доказателства за тяхната неистинност и обяснетие на истинския им характер.
Глава 20 За държавната власт
 
Плейлист в YouTube
 

   Cloud DISC

Можете да свалите на своя компютър всички аудио файлове, записани в MP3 формат от следния адрес:

                                                                     Download
 
 
 
 
 
Те го победиха с кръвта на Агнеца и със словото на своето свидетелство, и не милееха за душата си дори до смърт.
                                                                                                                           Откровение 12:11
 
Share |
 

 

 

 

  28. Но знаем, че всичко съдействува за добро на тия, които любят Бога, които са призовани според Неговото намерение.

  29. Защото, които предузна, тях и предопредели да бъдат съобразни с образа на Сина Му, за да бъде Той първороден между много братя;

  30. а които предопредели, тях и призова; а които призова, тях и оправда, а които оправда, тях и прослави."

Римляни 8:28-30

 

 
 
 
 
 
         
eXTReMe Tracker