Header image  
Не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние.
Марк 2:17
 
line decor
   Проповеди върху Новия завет на Господ Иисус Христос.
line decor
 
 
 
ПРОПОВЕДИ
Джон Уесли
29 - За грижите
 
 
съдържание
 
Сподели с приятели във "Фейсбук"
Въведение към проповед 29

Девета проповед върху Проповедта на планината

За грижитеПроповедта върху Мат. 6:24-34 в първата си част се концентрира около cm. 24, като служенето на Бога и служенето на мамона се изясняват като несъвместими. След уводното напомняне на един старозаветен пример за нещастен опит за служение на Бога и на идолите (4 Царе 17:41) и кратко изяснение на понятието “Мамон” (при което Уесли извеждане понятието от името на един езически бог, което днес не се прави), той стига до първия главен въпрос: какво разбираме под “служение на Бога?” (4- 7). Да служиш на Бога означава да вярваш в Него и да Му се доверяваш (4); да Го обичаш (5), да бъдеш подобен Нему или да следваш Неговия образец (6) и да Му се покоряваш (7). На това Уесли противопоставя служенето на Мамон (8-11). То означава да уповаваш на богатството (8), да обичаш света (9), да си като света и да се нагаждаш по него (10), да се подчиняваш на неговите закони (11). С един апел към съвестта на всеки разумен човек Уесли желае да докаже, че не е нито смислено, нито логично, нито възможно да служиш на Бога и мамона (12-14).

Втората част (15-19) ни дава наставлението да не се безпокоим (cm. 25-32). Многото въпроси, поставяни в историята на тълкуването на това изискване, получават своя отговор от Уесли с ясното различаване, което отново издава логиката на здравия английски разум. Забранено е не умната, отговорно планираща загриженост, “грижата на главата”, както я нарича Уесли (16); много повече бива осъдена “грижата на сърцето”, която атакува човека отвътре и с това отблъсква Божието обещание и заповед (17). Това разбиране бива разгърнато въз основа на образите от текста.

В третата част на проповедта (20-22) наставлението от cm. 33 се представя като решаваща помощ за освобождаването от ненужните грижи. Тук Уесли се интересува особено от понятието “неговата правда”. “Правдата е плод на Божията власт в сърцето”
- дефинира той и пита: “И какво друго е правдата, освен любов - любов към Бога и към всички хора, която произтича от вярата в Исус Христос?” Тя причинява всички добри дела, “угодни на Бога и полезни на хората”, и все пак си остава Божия правда: тя е Негов безплатен дар... Само Бог я причинява у нас чрез даването на Святия Си Дух”.

В един кратък екскурс (21 и сл.) Уесли посочва, че подобно определение на понятието може да бъде плодоносно и за тълкуването на Павловото учение за оправданието. Когато Павел пише в Рим. 10:3 за юдеите, че те не са познали Божията правда, той има предвид не само “Христовата правда, приписвана на всеки вярващ, чрез която всичките му грехове биват изличени и той бива примирен и въведен в Божието благоволение”, но и преди всичко “оная вътрешна правда... оная святост на сърцето, която с пълно право бива обозначавана като “Божия правда”, понеже тя е както Негов безплатен дар чрез Христос, така и Негово собствено дело чрез всемогъщия Му Дух”. По този начин Уесли се опитва, преминавайки отвъд властващото разбиране в лутеранската и реформаторската ортодоксалност за “вменената правда”, да разбира Божията правда като сила за християнска деятелност и същевременно здраво да се държи за принципа “sola gratia” (само по благодат).

Последната част на проповедта (23-29) разгръща въз основа на cm. 34 една настойчива душепастирска пледоария да живеем от онова, което Бог днес ни дава и възлага, и да не се губим нито по миналото, нито по някакво несигурно бъдеще.

 
 

"Господ не се бави да изпълни обещанието Си, както някои смятат това за бавене; но дълго време ни търпи, понеже не желае да погинат някои, а всички да се обърнат към покаяние." 

2 Петър 3:9

 


 

"...Те тръгнаха и проповядваха покаяние."

Марк 6:12


"...идете и се научете, що значи: "милост искам, а не жертва". Защото не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние. "

Матей 9:13


"...Казвам ви, че тъй и на небесата повече радост ще има за един каещ се грешник, нежели за деветдесет и девет праведници, които нямат нужда от покаяние."

Лука 15:17


"...Като изслушаха това, те се успокоиха и прославяха Бога, думайки: и тъй, Бог и на езичниците даде покаяние за живот."

Деяния 11:18
 
 
 
           
           
           
eXTReMe Tracker