Header image  
Не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние.
Марк 2:17
 
line decor
   Проповеди върху Новия завет на Господ Иисус Христос.
line decor
 
 
 
ПРОПОВЕДИ
Джон Уесли
28 - Светлина и богатство
 
 
съдържание
 
Сподели с приятели във "Фейсбук"
Въведение към проповед 28

Осма проповед върху Проповедта на планината

Светлина и богатствоСпоред схващането на Уесли с думите от Мат. 6:19-23 Исус преминава от областта на особените религиозни действия като даване на милостиня, молитва и пост, към занимания, засягащи ежедневния живот на хората. И те също трябва да бъдат определяни от същите ясни намерения, както и всички останали житейски прояви.
За да подчертае този принцип, Уесли започва с тълкуването на стихове 22 и 23. Каквото е окото за тялото - зрителен и водещ орган - това е вътрешната насока за човека и неговите намерения
- за душата. Ако намеренията му са искрени, тогава той ще е отворен за светлината, която Бог дава в живота му.

Тази “светлина” има за Уесли едно тройно значение: тя е просветление чрез божественото знание (3), освещение, каквото то може да бъде намерено у Бога, източника на освещението (4), то е щастието на ония, които чувстват утехата на Божията любов и Неговия мир (5). Който отвръща вътрешното си око от Бога, той се затваря за тази светлина и напразно търси познание, правда, задоволство и щастие в своя живот (6-8).

Една от най-големите опасности да препречим Божието дейстВие в живота си е натрупването на богатство. Тук Уесли съзира една особена опасност за европейските християни, за които в това отношение дори езическите примитивни народи, задо­воляващи се само с най-необходимото, могат да послужат за пример (9 и сл.)
Най-напред Уесли изяснява какво забранява Исус в cm. 19 и това той прави с истинския английски здрав разум: не е забранено да полагаме грижи за ежедневните задължения, за едно “удо­влетворяващо количество от обикновена, здрава храна за ядене и чисто облекло за обличане” (11) и за нуждите на семейството си,
456

Проповед 28 — Светлина и богатство нито пък “от време на време да спестяваме настрана нужното за извършването на необходимите сделки”. Опасността по-скоро е съзнателно да трупаме повече от благата на тоя свят, отколкото съответства на изброените потребности.
Хората, които искат да бъдат богати по тоя начин, трябва настойчиво да бъдат предупреждавани за това (13-16). За Уесли това е една от най-силните заплахи за християнския живот изобщо, за която той винаги предупреждава, колкото по-богати стават неговите методисти. Проповеди 87 (’’Опасността от богатството”), 88 (”3а облеклото”), 108 (”3а богатството”) и 131 (’’Опасността от нарастващото богатство”) разглеждат тази тема твърде изразително; проповед 50 (”3а правилната употреба на парите”) има за цел да бъде напътствие за правилното поведение. Често богатството се превръща, в историята на църквата въобще и на методизма в частност, в едно голямо зло.
Наистина Уесли отрича подчертано, че за всеки богат е валидна Исусовата заповед: “Продай всичко, каквото имаш”. Това би се изисквало само в някакъв особен случай (Мат. 19:21). Но за всеки богат са валидни четири напътствия: (1) “Не бъди горд” (17); (2) “Не се уповавай на несигурното богатство” - то нито може да ти даде сигурност (18), нито щастие (20); (3) “Не се стреми да умножаваш имота и благата си” - което нито означава да ги изхвърлиш, нито пък да ги пилееш в лукс (22-25), а това води към четвъртото и най-важно наставление, дадено от самия Исус в cm. 20; (4) “Събирайте си съкровища на небесата”, което за Уесли означава едно грижливо и отговорно отношение към повереното притежание, което може да помогне да бъдат подкрепени повече хора в нужда (26). Точно защото единствената устойчива основа за живота в сегашното време и във вечността е направеното от Исус Христос чрез Неговата смърт, всичко, което се върши в Неговото име, трябва да бъде построено върху този фундамент и само тогава може да има трайна стойност (28).

Впечатляващи за тази проповед са дългите цитати от книгата на Уилям Лоу “Сериозен призив за посветен и свят живот” от 1729 г-, която Уесли издава със съкращения през 1744 г., макар че иначе той се противопоставя много критично на възгледите на този автор.


 
 

"Господ не се бави да изпълни обещанието Си, както някои смятат това за бавене; но дълго време ни търпи, понеже не желае да погинат някои, а всички да се обърнат към покаяние." 

2 Петър 3:9

 


 

"...Те тръгнаха и проповядваха покаяние."

Марк 6:12


"...идете и се научете, що значи: "милост искам, а не жертва". Защото не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние. "

Матей 9:13


"...Казвам ви, че тъй и на небесата повече радост ще има за един каещ се грешник, нежели за деветдесет и девет праведници, които нямат нужда от покаяние."

Лука 15:17


"...Като изслушаха това, те се успокоиха и прославяха Бога, думайки: и тъй, Бог и на езичниците даде покаяние за живот."

Деяния 11:18
 
 
 
           
           
           
eXTReMe Tracker