Header image  
Не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние.
Марк 2:17
 
line decor
   Проповеди върху Новия завет на Господ Иисус Христос.
line decor
 
 
 
ПРОПОВЕДИ
Джон Уесли
24 - Сол и светлина
 
 
съдържание
 
Сподели с приятели във "Фейсбук"
Въведение към проповед 24

Четвърта проповед върху Проповедта на планинатаТълкуването на Мат.5:13-16 е една от най-впечатляващите и показателни проповеди на Уесли. Още първите думи ни карат да наострим слух. Уесли говори за “красотата на освещението”, един израз, който с рядка яснота предава своеобразието на неговото схващане за освещението. Тази красота на освещението се състои в обновлението на вътрешния човек по образа на Исус Христос, Който е отпечатък на Божията слава и подобие на Неговата същност (срв. 2 Кор.З:18, 4:6; Евр.1:3).

С това той по-скоро застава в противоречие с мистичните и квиетистки течения на своето време, препоръчващи пътя навътре като истинския път или намиращи наблягането на активното мисионерско-дяконическо християнство като подхлъзване към правда чрез дела. Аргументите, които про­ поведникът търси да обори, принадлежат към мистичната традиция, чийто представител по онова време е Уилям Лоу; наставлението “да се сложи край на всякакво външно действие” (Въведение 3) напомня за квиетисткия възглед на филип Мотер, който, от своя страна, се позовава на Цинцендорф.
Уесли най-напред формулира две тези, представляващи основни изявления на първите две главни части на проповедта:

1. Той желае “да се опита да покаже, че християнството по същество е социална религия”. Който иска да го представи като една отшелническа религия, той в действителност го разбива (I, 1). С това авторът не изключва, че за един християнин може да е важно понякога да търси усамотение за молитва и размишление. Но това изобщо не бива да бъде превръщано в цел на християнския живот (I, 2). Защото начините на поведение, които Христос в блаженстваща издига като опознавателни белези за истинското християнство, като кротостта, миротворството или милостта, могат да се проявят само в общуване с другите хора (1,3 и сл.) Също и наставлението на апостола в 1 Кор.5:9 и сл., да се отделим от злия човек, означава, както и сам Павел казва, не призив изцяло да се изолираме от света. Защото тогава поръчението на Христос към Неговите ученици не може да бъде изпълнено. За да бъдем “подправка” на света, ние трябва да живеем в него (I, 5-7). Един бездеен живот неминуемо ще ни доведе до отделяне от Христос. Уесли подчертава този предупредителен аспект от Мат.5:13 и сл. чрез указване към Йоан 15:6 и Евр.6:4-8, като при това се старае към едно душепастирско различаване, което не смекчава предупреждението към лекомислените и все пак не довежда скрупулъозните до обезсърчение (I, 8 и сл.)

2. Уесли иска да изясни, че “истинската религия, когато живее в сърцата ни, не може да бъде скрита” (II, 2). Тук той работи много нагледно с образи от стихове 14 и 15, с чиято помощ разкрива неуместността на едно скрито християнство.

В третата част Уесли разглежда някои възражения, които могат да бъдат повдигнати срещу един активен, обърнат към ближните християнски живот. На повика за повече вътрешна задълбоченост и духовно възвеличаване на Бога той про­ тивопоставя новозаветната концепция за служение на Бога в ежедневието (III, 4). Най-актуално е неговото отношение по въпроса нужно ли е да се грижим за телесното благо на човека, което така или иначе е преходно. На това той отговаря: “Независимо дали те накрая ще бъдат погубени или спасени, на вас е ясно заповядано да храните гладните и да обличате голите” (III, 7). Към това Уесли добавя насърчителни думи за ония, които успешно са се трудили в това отношение (III, 8).

Една кратка заключителна част изяснява заключителното наставление на Исус в стих 16. Светлината, която трябва да свети, и добрите дела, които трябва да бъдат видени, не са нищо 9РУго, освен живяната вяра и една конкретно практикувана любов на християните.

 
 

"Господ не се бави да изпълни обещанието Си, както някои смятат това за бавене; но дълго време ни търпи, понеже не желае да погинат някои, а всички да се обърнат към покаяние." 

2 Петър 3:9

 


 

"...Те тръгнаха и проповядваха покаяние."

Марк 6:12


"...идете и се научете, що значи: "милост искам, а не жертва". Защото не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние. "

Матей 9:13


"...Казвам ви, че тъй и на небесата повече радост ще има за един каещ се грешник, нежели за деветдесет и девет праведници, които нямат нужда от покаяние."

Лука 15:17


"...Като изслушаха това, те се успокоиха и прославяха Бога, думайки: и тъй, Бог и на езичниците даде покаяние за живот."

Деяния 11:18
 
 
 
           
           
           
eXTReMe Tracker