Header image  
Не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние.
Марк 2:17
 
line decor
   Проповеди върху Новия завет на Господ Иисус Христос.
line decor
 
 
 
ПРОПОВЕДИ
Джон Уесли
06 - Правдата чрез вяра
 
 
съдържание
 
Сподели с приятели във "Фейсбук"
 
Въведение към проповед 6

Правдата чрез вяраПо съдържание тази многократно изнасяна през юни 1742 г. проповед се покрива твърде широко с проповеди I и 5, които също имат за цел да покажат решаващата роля на вярата за спасението на човека. И ние желаем да насочим читателя към въведенията на тези проповеди. И тук Уесли отново се старае да даде нов живот на реформаторските идеи. Този път за целта му служи раз­работването на Павловата антитеза между Стария и Новия Завет.

Фронтът е ясно очертан. В своето въведение проповедникът констатира, че мнозина от неговите религиозно настроени съвременници се държат като ония юдеи, с които an. Павел спори (4): понеже познават само правдата чрез дела, а искат да игнорират правдата чрез вяра, те “са ревностни за Бога”, но “с разума си”, като се опитват постоянно “да издигнат собствената си правда”, вместо “да се покорят на правдата чрез вяра”. За да ги научи на нещо по-добро. Уесли развива в първата част на своята проповед принципното библейско разграничаване на тези два вида правда. Първата част се разделя на дВе:

I, 1-5: Правдата, която идва от Закона и е основана върху Завета на делата, сключен от Бога с Адам в рая.
1, 6-13: Правдата, която идва чрез вяра и е основана върху Новия завет, Завета на благодатта, който Бог сключва чрез Исус Христос с всички хора.

Богословско-исторически тук се налага една бележка. Уесли подхожда от позицията на историята на спасението и оперира с централната идея за Божествения Завет. Това дава видимост на реформисткото влияние, упражнявано в Англия чрез пуританската традиция и Уестминстърското изповедание от 1648 г. (VIГ, 2 и сл,). В ранния реформиран пиетизъм на континента Кокцезий развива през XVII век богословието на божествените завети (федерално богословие), което чрез Амезий и Пъркинс навлиза в английското богословие.
Друга бележка засяга неразбирането на Уесли на Рим. 10:5. Ме е вярно твърдението от първото изречение на проповедта, че тук не става дума за Мойсеевия завет, както повечето са разбирали това, а за завета с Адам. Има се предвид заветът с Мойсей. Но това погрешно тълкуване по никакъв начин не обърква бо­гословската аргументация на проповедта.

Във втората част проповедникът прави изводите от изтъкнатата библейска разлика между завет на дела и завет на благодат. И тук изложението му се разделя на две части:

II, 1-5: Описание на глупостта да възложиш упованието си върху правдата чрез Закона, в случай, че той бива фактически изпълняван от хората.

II, 6-9: Възхвала на мъдростта, състояща се в търсене на правдата, идеща чрез вяра.

В третата част проповедникът се опитва да се погрижи за душите на слушателите си. Те трябва да се разделят с манталитета си на праведност чрез дела. В тази част особено добре е описана безусловността на вярата.

В тази проповед са изразени особено ясно две типични черти на уеслианското богословие. Едната е характерното за Уесли съвпадение между религиозно блаженство и човешко щастие: който е “несвят”, е и “нещастен” (I, 1), затова “блаженството в Бога” е “най-добрата цел, която всяко създание може да преследва” (Н,9).
Другото, което читателят трябва да забележи, е виждането на Уесли за спасението. То не е само “възстановяване на изгубеното Божие благоволение”, но и “възобновяването на изгубеното богоподобие” (I, 12; II, 9). И при Уесли може да се говори за един интересен синтез. У него откриваме както типично про­тестантския интерес към възстановяването на Божията благодат, сиреч на оправданието чрез вяра, така и католическото и ортодоксално разбиране за възобновяването на богоподобието у падналия човек, който е отново открит за Бога.

 
 

"Господ не се бави да изпълни обещанието Си, както някои смятат това за бавене; но дълго време ни търпи, понеже не желае да погинат някои, а всички да се обърнат към покаяние." 

2 Петър 3:9

 


 

"...Те тръгнаха и проповядваха покаяние."

Марк 6:12


"...идете и се научете, що значи: "милост искам, а не жертва". Защото не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние. "

Матей 9:13


"...Казвам ви, че тъй и на небесата повече радост ще има за един каещ се грешник, нежели за деветдесет и девет праведници, които нямат нужда от покаяние."

Лука 15:17


"...Като изслушаха това, те се успокоиха и прославяха Бога, думайки: и тъй, Бог и на езичниците даде покаяние за живот."

Деяния 11:18
 
 
 
           
           
           
eXTReMe Tracker