Header image  
Не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние.
Марк 2:17
 
line decor
   Проповеди върху Новия завет на Господ Иисус Христос.
line decor
 
 
 
ПРОПОВЕДИ
Джон Уесли
02 - Почти християнин
 
 
съдържание
 
Сподели с приятели във "Фейсбук"
 
Въведение към проповед 2

Почти християнин


Тази държана на 25 юли 1741 г. пред Оксфордската уни­верситетска общност проповед очевидно е все още под силното влияние на опитността на ул. “Алдърсгейт” на 24 май 1738 г. (вж. въведението към проповед 1). И тук Уесли подчертано се позовава на многото години, през които сам той е живял като полу- християнин (1,12-13) и с това не е можел да прекрачи споменатия във въведението “праг на християнската вяра”.

Проповедта, която взема за повод ироничното вмятане на цар Агрипа (Деян.26:28), има за цел да покаже принципната разлика между един “почти християнин” и едно “цялостно християнство”. С тая тема Уесли впрочем застава в пуританската пропо- ведническа традиция, за която неговото време е оставило много свидетелства. Строежът на проповедта е много прост: в първата част Уесли нахвърля възвишения в нравствено и дори в религиозно отношение образ на полухристиянина, в който мнозина хрис­тиянски настроени негови съвременници би следвало да се познаят; във втората част проповедникът говори за нещото “отвъд” това, което единствено и само прави човека истински християнин.

Силно отличителни за Уесли и за позоваващото се на него методистко богословие са авторитетите, върху които в тази проповед се изгражда образът на “цялостния християнин”. На първо място, биват назовани “Божиите откровения” (1, 11). Свещеното писание за Уесли е пръв и съществен критерий за християнството. Натрупаните във втората част библейски цитати показват как той иска да се аргументира с Библията. Тук не се говори от позиция на църковната традиция, а на Библията - пръв индикатор за реформаторските корени на Уесли! Акцентът върху предпоставката на едно себеоткриване на Бога, без което човекът никога не може да се добере до истината, спада и към опозицията, оказана от него на естествената религия на деистите от онова време.
По интересен начин обосновава Уесли своите изявления и върху “сигурното свидетелство на опита” (I, 11). Че под това той разбира и собствения си опит, показва следващото лично свидетелство (I, 12-13). При методисткото движение е ставало дума главно за живо, т.е. изживяно и опитано християнство. Опитът трябва да приложи “Божиите откровения” на нивото на човешката действителност. Уесли нарича методизма “религия на опита”. Начинът, по който той завършва тази своя проповед, показва какво има предвид с думите: “Дано всички ние опитаме какво означава да бъдеш не почти, а цялостен християнин...” (II, 11).

Както е обичайно за Уесли, и в тази проповед библейското учение и личната опитност са вкарани в църковната традиция. Аргументацията подчертано се основава върху отчасти буквално цитираните Членове на вярата на англиканската църква, към която Уесли като свещеник се числи.

Най-характерното богословско ядро на проповедта произлиза от една реформаторска теза, изпаднала в тогавашната ан- гликанска църква в забрава, но която в методизма е трябвало да претърпи своето съживяване. Господстващото настроение в църквата и обществото по онова време е формирано от един оптимистичен морализъм и особено от високо оценяване на личната искреност, което сам Уесли преди е споделял, но след 1738 г. счита за проблематично като себеправедност (срв. проповед 4, III, 5). Основното послание, което тук следва да бъде предадено, гласи: един начин на живот, който изпълнява най-висшите нравствени норми, едно поведение, следващо перфектно външната страна на християнската религия, все още не е истинско християнско състояние, та дори и тогава, когато е живяно с искреното намерение за вършене на Божията воля! Истинското християнство има по-дълбоки извори: то произтича от живата вяра, която Бог дарява, и от любовта, която Святият Дух излива в човешките сърца. С други думи: истинското християнство не е човешко дело, а чудо от Бога в човека. Тази типично реформаторска теза поставя здрава основа, но не е главната в проповедта. Ударението пада повече върху любовта, отколкото върху вярата. С това проповедта е типично уеслианска. Това показва и необичайната последователност любов -- вяра, в която биват разработени двата истински християнски елемента. Там, където реформаторите говорят първо за вяра, Уесли говори първо за любов (II, 1 и 2), макар да знае точно, че тая любов израства само върху основата на вярата, която той после представя фактически като “основа на всичко” (II. 3). Заедно с всички наследници на Реформацията Уесли разбира принципно вярата като едно живо упование в примирението с Бога чрез Христос (II, 5). Но със своята англиканска църква той веднага изповядва, че тази вяра е истинска само когато “принася покаяние, любов и всякакви добри дела” (II, 4). Заедно с Новия завет Уесли набляга, че вярата не е само упованието, чрез което ние получаваме Божията благодат, а и онази Божия сила, която “очиства сърцето” и кара хората активно да действат в любовта (II, 6).

Един последен белег на уеслианското благовестие е градирането във II, 7 към лично насочения въпрос за решението, който кулминира в призива за събуждане от духовния сън и за борба за лично изпитване на божественото чудо на обновлението (II, 10; срв. проповед 3 - “Събуди се, ти, който спиш”).

 

"Господ не се бави да изпълни обещанието Си, както някои смятат това за бавене; но дълго време ни търпи, понеже не желае да погинат някои, а всички да се обърнат към покаяние." 

2 Петър 3:9

 


 

"...Те тръгнаха и проповядваха покаяние."

Марк 6:12


"...идете и се научете, що значи: "милост искам, а не жертва". Защото не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние. "

Матей 9:13


"...Казвам ви, че тъй и на небесата повече радост ще има за един каещ се грешник, нежели за деветдесет и девет праведници, които нямат нужда от покаяние."

Лука 15:17


"...Като изслушаха това, те се успокоиха и прославяха Бога, думайки: и тъй, Бог и на езичниците даде покаяние за живот."

Деяния 11:18
 
 
 
           
           
           
eXTReMe Tracker