Header image  
Не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние.
Марк 2:17
 
line decor
   Проповеди върху Новия завет на Господ Иисус Христос.
line decor
 
 
 
ПРОПОВЕДИ
Джон Уесли
05 - Оправданието чрез вяра
 
 
съдържание
 
Сподели с приятели във "Фейсбук"
 
Оправдание чрез вяра

Въведение към проповед  5


“Ти, безбожнико, който слушаш или чешеш тия думи, предизвиквам те пред Бога, иди открито и честно пред Него и ще намериш благоволението Му, ще познаеш, че Той оправдава нечестивия. Погледни на Исуса! Той е Божият Агнец, Който отнема греховете ти. Кой си ти, който сега виждаш и усещаш своята вътрешна и вьншна отдалеченост от Бога? Ти си човекът! Теб искам аз за моя Господ. Теб призовавам аз, да станеш чрез вяра чадо на Бога. Господ се нуждае от теб. О, ела бързо! Повярвай в Господ Исус и ти, дори ти, ще бъдеш примирен с Бога!"

С тези, тук съкратено предадени, думи завършва една проповед, която много повече от всички досегашни е посветена на поучението. Уесли не изисква от своите читатели и слушатели нищо по-малко от усилието, както разбираме от изложението, от това да разбират учението за оправданието като Павел и Лутер и да го разгръщат убедително, избягвайки грешни тълкувания.

За днешния читател някои обяснения сигурно ще са полезни. Така Уесли говори по начина, по който сам се е учил и който е обичаен за неговото време, да гледа на адамовото грехопадение и произтеклите от него последици като На събитие от исто­рическото начало на човешката история. Учението за несвободата на човека, причинена от противопоставянето му на Бога, и днес сс възприема, понеже само така реалността на греха може да бъде схваната в нейната радикалност.

По-нататък Уесли говори (раздел 2) за “аналогията на вярата” и с този често използван израз има предвид “чудесната система на вярата”, която се открива в Библията и към която при­надлежат предимно “първичният грях, оправданието чрез вяра и настоящото, вътрешно освещение” (срв. проповед 1,11.7; 21,6).
Тук се споменава едно гръцко понятие, еяегхос(IV, 2; проповед

3. 1.1), което, според Евреи 11:1, означава нещо като убеждение (причинено от Бога), непосредствено вникване. Уесли заимства (IV, 3) от поучителните проповеди на англиканската църква, привежда едно класическо според правилата на логиката доказателство (И, 6), цитира дълги откъси от Библията и ги тълкува чрез вметнати допълнения (IV,7), призовава всички духовни авторитети (Свещеното писание, 39-те члена на вярата на англиканската църква, хомилиите) и цялата убеждаваща сила, за да изясни едно нещо веднъж завинаги: има само едно-единствено условие, което е необходимо за приемането на спасението, за прощениепю и обновяването за вечен живот - вярата. С това Уесли се отдалечава след 1738 г. от по-ранните си изявления, които по негово време са били застъпвани предимно от англиканите (за разлика от лутераните и калвинистите): че именно определени опорни точки на освещението (напр. покаяние, съответстващи на покаянието дела; срв. Деян.26:20) трябва да предшестват оправданието. Тук Уесли ясно настоява, че оправданието като онова, което Бог върши за нас, предшества освещението като онова, което Бог върши в нас. Това за него е така важно повече от всичко друго, понеже само от такова принципно убеждение може да се проповядва безкрайната любов на Бога към всички хора и същевременно да се избегне възгордяването, което така е хвърлило хората в покварата.
Оправданието на този, който вярва, който по този начин изцяло и изключително уповава на Божията любов в Христа (IV. 2, 9). е едно реално събитие, което се осъществява за нас и в нас. Бог не действа така, като че ли ние сме нещо, което не сме: праведни, невинни, святи (II, 4). Много повече Той отнема онова, което е възникнало чрез греха като разрушителна и откъсваща от Него реалност, чрез Христос и Неговата жертва на кръста: Той ни прощава вината, изцелява ни от болестта. Който е болен, обременен, виновен, осъден от съвестта си, само такъв може да бъде оправдан, така че сега да е невинен, свободен, разтоварен, “щастлив и свят” (I, 4; III, 2-4); сега той може и да върши добри дела и да изпълнява Божията воля. Всичко подарява Бог: покаяние и вяра, прошение и обновление, увереност в спасението и любов към всички хора-много повече, отколкото Адам някога е получил. Защо? Защото Той го иска. Поканата в края на тази проповед следва хода на логиката: Искаш ли?

 
 

"Господ не се бави да изпълни обещанието Си, както някои смятат това за бавене; но дълго време ни търпи, понеже не желае да погинат някои, а всички да се обърнат към покаяние." 

2 Петър 3:9

 


 

"...Те тръгнаха и проповядваха покаяние."

Марк 6:12


"...идете и се научете, що значи: "милост искам, а не жертва". Защото не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние. "

Матей 9:13


"...Казвам ви, че тъй и на небесата повече радост ще има за един каещ се грешник, нежели за деветдесет и девет праведници, които нямат нужда от покаяние."

Лука 15:17


"...Като изслушаха това, те се успокоиха и прославяха Бога, думайки: и тъй, Бог и на езичниците даде покаяние за живот."

Деяния 11:18
 
 
 
           
           
           
eXTReMe Tracker