Header image  
Не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние.
Марк 2:17
 
line decor
   Проповеди върху Новия завет на Господ Иисус Христос.
line decor
 
 
 
ПРОПОВЕДИ
Джон Уесли
08 - Духът в начатък
 
 
съдържание
 
Сподели с приятели във "Фейсбук"
 
Въведение към проповед 8

Духът в начатък


Ако в проповед 7 Уесли се е занимавал с пътя към Божието царство, то в проповед 8 той засяга една важна тема от живота на вярващия. Става дума за често срещаното дори при сериозните християни угризение на собствената съвест, за уплахата от все още действащата в живота им мощ на греха, В протестантската традиция съществуват две основни становища в отговор на това явление. Едното, произлизащо от Лутер, гласи: и вярващият е едновременно праведник и грешник и постоянно се нуждае от прощение за своите грехове. Другото, идещо от пуританската традиция на “святия живот”, набляга предимно на действеното и пълно обновление на християнския живот от Бога. Уесли в определена степен отдава и на двете правото, но в същото време посочва и опасностите им: докато първото може да отведе в заблуждението да гледаме лекомислено на собствените си грехове, другото може да тласне християнина в дълбоко отчаяние, когато грехът не е напълно изгонен от живота му. Уесли се опитва да свърже предимствата на двете становища и да избегне опас­ностите им, като, от една страна, показва греха диференцирано, застрашаващ и вярващите, но, от друга страна, ги насочва да уповават на истински обновяващата сила на Божия Дух.
Тази проповед е образец за подхода на Уесли да поучава душепастирски и чрез поучението да подтиква душите, да помага за осмислянето на вярата и с това да стимулира живота на последователите на Исус към яснота и решителност. Още първите три точки насочват вниманието натам: проповедникът утешава уплашените слушатели чрез наблягането върху оправданието по благодат и чрез потвърждаването, че са чада на Бога; предпазва ги от опасно неразбиране на текста.

В първата част Уесли обяснява кои са “в Христос Исус”: ония, които са тясно свързани с Христос, които се водят вече не от “плътта”, т.е. от покварената си от греха природа, а от Божия Дух. Те вече не са подложени на принудата да еьгрешават, а чрез силата на Божия Дух могат да противостоят на всички изкушения на греха и да принасят плода на Духа. “Коренът на греха” може още да е у тях, може изкушенията отвън и отвътре да влияят върху волята им - в цялото си поведение те следват само примера на Исус.

Втората част като цяло е едно многообразно разтоварване на обезпокоената съвест: на вярващите са простени миналите грехове (1-3), те вече не извършват грехове с дела (4), не са вече осъдени заради своите “вътрешни грехове” (гордост, суетност, гняв, пожелания, лоши страсти), докато не им се отдават, а ги прогонват чрез Христос (7). Заради неволните или от незнание прегрешения (“всъщност те не са грехове”, 8) и заради неща, които не зависят от самите вярващи, никой няма да получи проклятие.

Третата част предлага “практични изводи”: призив за доверие в Божието прощение и за радост заради възможността за едно ново начало (1-2), за покаяние, ако нашата съвест ни изобличава, а също и Бог (3). Приканени сме за смиряване пред Бога, Който е любов и затова няма защо да се боим от Него (4). С упование в Него падналият отново може да се изправи, да стане отново силен и безупречен чрез любовта Му (5, 6), за да “продължи търпеливо делото на вярата и труда чрез любов” (4).

“Духът в начатък” (Рим. 8:23) е това: който вярва, може да разчита на едно постоянно, реално обновление на живота си чрез Божия Дух с вътрешния мир на една съвест, очистена чрез Божието прощение и разтоварена чрез Христовите обещания и със силата за един живот по примера на Христос и по волята на Бога. На едно подарено чрез оправданието и новорождението ноВо начало на живота с Бога Той ще даде и добро продължение до - това е възможно още тук - съвършенството в любовта към Бога и хората.

Колкото и впечатляваща да е тази окуражителна проповед на Уесли, темата за освобождението на съвестта отчасти е заплатена с едно стесняване и отслабване на понятието за греха, “за което Словото не дава никакви основания” (У. Томас). Не намираме дълбочината на изкушението и греха така, както те са описани у Павел или Лутер. Вместо това силно се набляга на отговорността на християните да използват дадените им от Бога дарове (срв. и проповед 13).
 
 

"Господ не се бави да изпълни обещанието Си, както някои смятат това за бавене; но дълго време ни търпи, понеже не желае да погинат някои, а всички да се обърнат към покаяние." 

2 Петър 3:9

 


 

"...Те тръгнаха и проповядваха покаяние."

Марк 6:12


"...идете и се научете, що значи: "милост искам, а не жертва". Защото не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние. "

Матей 9:13


"...Казвам ви, че тъй и на небесата повече радост ще има за един каещ се грешник, нежели за деветдесет и девет праведници, които нямат нужда от покаяние."

Лука 15:17


"...Като изслушаха това, те се успокоиха и прославяха Бога, думайки: и тъй, Бог и на езичниците даде покаяние за живот."

Деяния 11:18
 
 
 
           
           
           
eXTReMe Tracker