Header image  
Не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние.
Марк 2:17
 
line decor
   Проповеди върху Новия завет на Господ Иисус Христос.
line decor
 
 
 
ПРОПОВЕДИ
Джон Уесли
09 - Дух на робство и дух на осиновление
 
 
съдържание
 
Сподели с приятели във "Фейсбук"
 
Въведение към проповед 9

Дух на робство и дух на осиновление


В тази проповед Уесли се връща към темата “Само чрез вяра'', онази Павлово-реформаторска основа, която той е положил още с първата си проповед. Но този път авторът разработва основната за благовестието си идея в контекста на една типология на човека, позната вече по неговото време. Става дума за разделението на хората в три категории въз основа на антропологичните изявления на Свещеното писание. Според него има “естествен човек”, един “човек под Закона” и един човек “под благодатта”. С това на проповедта се придава една ясна композиция: на всеки от тези три типа се посвещава по една главна част, а в последната, четвърта част, се говори директно на библейски просветения слушател; той трябва да прецени към кой от трите типа спада и да се реши да премине в състоянието на благодатта, ставайки с това Божие чадо.
Състоянието на “естествения човек” е това на духовно спящия, сляп за Божия закон и за собствената си обреченост, но глух и за Божия глас, който иска да го разбуди от съня му. Тази част напомня за проповедта на Чарлз Уесли, изхождаща също от това, че сънят е състоянието на естествения човек (проповед 3, 1,1). Моралната разюзданост, т.е. неспособността да се различава духовно доброто от злото, е характерна за естествения човек. Читателят забелязва как Уесли вижда като едно цяло “не­познаването на Бога” и “непознаването на себе си” (I, 5), той също не допуска никакъв успех на естествения човек при осъще­ствяването на добрите намерения, които все още му идват от време на време (1,3). Причината за това Уесли вижда заедно с Павел в “робството на греха” (I, 7). Невежеството и несвободата, подразбирани тук, се срещат и при “образованите” (I, 4), и при ония, които си въобразяват, че са свободни.

Но когато естественият човек се събуди и осъзнае състоя­нието си, той веднага разбира “вътрешното, духовно значение на Божия Закон” (И, 2). Този Закон го изобличава за грях (II, 4) и така разрушава измамното спокойствие, което той като естествен човек е познавал (II, 5). Вътрешната борба за покаяние започва (II, 6, 7), но тя може да отведе човека само до познание на неговата безпомощност (II, 8, 9). Уесли идентифицира тази фаза на вътрешното развитие на един човек с онова, което е описано в Римляни, 7 глава. Християнската тълкувателна традиция не е единна в отговора на въпроса за кого всъщност говори Павел в Римляни, 7 глава. За човека ли. който, макар и станал християнин, трябва да продължи да води отчаяно споменатата вътрешна борба, който дори и след своето оправдание си остава и грешник, и покаян? Или се говори за човека, който все още живее под Закона и не знае що е благодатта? Уесли споделя еднозначно втората интерпретация. Това може да се очаква, понеже той при никакви обстоятелства не иска да види отслабено новозаветното подчертаване на “победоносния” живот в Духа, както е описан в Римляни, 8 глава. За него състоянието на благодатта е състояние, в което човекът наистина продължава да се бори, но така, че “се бори и надделява” (III, 8).

Преминаването в това “евангелско” състояние на “синовство на Бога” е описано в III част, където се засягат различните аспекти на това духовно събитие. То е получаването на Святия Дух, но и новият поглед, който човек придобива, съзирайки “светлината на чудесната Божия любов в лика на Исус Христос” (III, 3). Към него се отнася и прошението на човешката вина (III, 4), но и “краят на властта на греха” - тая типично уеслианска идея, все още неразгърната в настоящата проповед. То е опитване на Божията любов, което ни очиства (III, 7), както и един път от ужаса пред божествения Съдия към любов и мир (III, 8).

В четвъртата част библейското поучение преминава в директно увещание, както е естествено за пробуждащите проповеди на Уесли.

 
 

"Господ не се бави да изпълни обещанието Си, както някои смятат това за бавене; но дълго време ни търпи, понеже не желае да погинат някои, а всички да се обърнат към покаяние." 

2 Петър 3:9

 


 

"...Те тръгнаха и проповядваха покаяние."

Марк 6:12


"...идете и се научете, що значи: "милост искам, а не жертва". Защото не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние. "

Матей 9:13


"...Казвам ви, че тъй и на небесата повече радост ще има за един каещ се грешник, нежели за деветдесет и девет праведници, които нямат нужда от покаяние."

Лука 15:17


"...Като изслушаха това, те се успокоиха и прославяха Бога, думайки: и тъй, Бог и на езичниците даде покаяние за живот."

Деяния 11:18
 
 
 
           
           
           
eXTReMe Tracker