Header image  
Не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние.
Марк 2:17
 
line decor
   Проповеди върху Новия завет на Господ Иисус Христос.
line decor
 
 
 
ПРОПОВЕДИ
Джон Уесли
51 - Добрият настойник
 
 
съдържание
 
Сподели с приятели във "Фейсбук"
Въведение към проповед 51

Добрият настойникПроповедта спада към една група етически насочени проповеди (48-51), в които Уесли се концентрира върху въпросите на конкретното, лично поведение на християните в света.

Проповед 51 за необходимостта от едно добро настой­ничество при последователите на Исус по същество е тясно сродена с предходната, която обсъжда правилната употреба на парите и дава социално-етична ориентировка, като се показва колко християнски може да изглежда отговорното управление на собствеността. Правилата Уесли е формулирал в проповед 50: “Печели, колкото можеш!”, “Пести, колкото можеш!” и “Раздавай, колкото можеш”. Основата за третата крачка очевидно е в това, което Уесли сега желае да представи по-отблизо като “учение за християнското настойничество”.

Това, което Уесли казва тук, изхождайки от Писанието, относно отговорното отношение към имуществото, важи естествено за всички християни, независимо от размера на тяхното имущество. Това става ясно, когато четем как притежанието трябва да бъде възприемано от нас на различните си нива. Според проповедта то обхваща наистина “всичко”, което един човек е получил от своя Творец: душата с всичките нейни сили и способности като разум, фантазия, памет, воля и подбуди (1,2-3), тялото с всички негови членове, органи и сетива като слух, зрение и говор (1,4-6), но също и талантите, дори когато те са само за привилегированите, като сила, здраве, приветлив вид, влияние, образование, знание и разсъдък (1,8).

Самото наблягаме на тези таланти, но специално споме­наването на парите и “участието в благата на тоя свят”, които превишават “необходимото” и осигуряват достъп до “удоб­ствата” (1,7), дава да се предположи, че адресатите, които авторът има предвид, все пак спадат към привилегированите.

Проповед 51 на дело е замислена от Уесли за заможните членове на “по-доброто общество”. Тя произлиза от краткото време, в което Уесли изпълнява длъжността на домашен капелан на графиня Дауигър от Бюкън. Проповедта вероятно е дошла на бял свят като слово в домашната капела на благородната шотландска дама, на служба при която той прекарва известно време. Особените обстоятелства обясняват и необичайния стил на проповедта. Литературните реминисценции са по-многобройни от нор- малното, както и спекулативните заобикалки, като напр. изявленията за междинното състояние на починалите.
Ядрото на посланието е ясно. Първата част на проповедта установява, че който “притежава” нещо, не е действителният собственик, а само настойник. Собственик е Бог, Който е поверил изброените блага само временно, за да бъдат те използвани според Неговата блага и божествена воля. Затова “притежаващият” човек няма никакво право да употребява “повереното” по “свое желание”, като че е собственик, а не настойник.

Във втората част бива по-отблизо обяснено твърдението, че всички блага са ни поверени именно “временно”. Цел на проповедника е да внуши на слушателите си, че техният живот представлява само една кратка и несигурна отсечка от времето. Представена им е много нагледно и понякога драстично преходността на всеки живот и на житейските блага. Чрез описване на краткостта на деня на нашето настойничество проповедникът иска да подчертае неговата стойност. Който осъзнава това, трябва да възприеме своето настойничество сериозно, докато е време. Не случайно в !, 8 Уесли изброява и времето на поверените ни дарове. Бащата на методизма притежава една “особено чувствителна съвест относно настойничеството над времето” (Колин Уилямс).

В третата част целостта бива поставена в светлината на Страшния съд. Тук става ясно, че за Уесли същността на християнския живот и дело може да бъде разбрана правилно само когато бъде разглеждана във връзка с нашето небесно призвание. Вечната цел трябва да определя нашия живот още сега. Уеслиевите обяснения в тази връзка дават да се види какви са неговите есхатологически представи и убеждения.


 
 

"Господ не се бави да изпълни обещанието Си, както някои смятат това за бавене; но дълго време ни търпи, понеже не желае да погинат някои, а всички да се обърнат към покаяние." 

2 Петър 3:9

 


 

"...Те тръгнаха и проповядваха покаяние."

Марк 6:12


"...идете и се научете, що значи: "милост искам, а не жертва". Защото не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние. "

Матей 9:13


"...Казвам ви, че тъй и на небесата повече радост ще има за един каещ се грешник, нежели за деветдесет и девет праведници, които нямат нужда от покаяние."

Лука 15:17


"...Като изслушаха това, те се успокоиха и прославяха Бога, думайки: и тъй, Бог и на езичниците даде покаяние за живот."

Деяния 11:18
 
 
 
           
           
           
eXTReMe Tracker