Header image  
Не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние.
Марк 2:17
 
line decor
   Проповеди върху Новия завет на Господ Исус Христос.
line decor
 
 
"Никой не може да дойде при Мене, ако не го привлече Отец, Който Ме е пратил и Аз ще го възкреся в последния ден."
       Йоан 6:44
 


/ aудио вариант /
 
СУВЕРЕННОСТТА НА БОГА
Артър Пинк 1886 - 1952
 
УЕСТМИНСТЪРСКА ИЗПОВЕД НА ВЯРАТА - 1647 Г.
 
"СИГУРНОСТТА И СВОБОДАТА
НА БОЖЕСТВЕНАТА БЛАГОДАТ"

Чарлз Спърджън 1834  - 1892
 
"СМИРЕНИЕТО"
Андрю Мъри 1828  - 1917
 
"ПИСМА"
Джон Нютън 1725  - 1807
 
"ЦЕНАТА НА ПОСВЕЩЕНИЕТО"
Фредерик Майер 1847 - 1929
 
"ИЗПИТАНИЕТО И ТРИУМФЪТ НА ВЯРАТА"
Самюел Ръдърфорд 1600  - 1661
 
"РАДОСТТА ОТ ЖИВОТА"
Матю Хенри 1662  - 1714

"Чудна благодат"
/ Историята и Богословието на Калвинизма /
 
 
 
  ПОРЕДИЦА - "Основни учения на Реформацията"
 
 "И така, това, което проповядвам, не е някаква новина; то не е ново учение. Аз обичам да прогласявам тези силни старовремски учения, наричани с галеното име Калвинизъм, но които със сигурност са откритата Божия истина в Христос Исус. Чрез тази истина аз се отправям на пътешествие в миналото и навсякъде, където отивам, виждам църковни бащи, изповедници, мъченици, да стават на крака, за да ме поздравят. . .
Като възприемам тези учения да бъдат стандарт на моята вяра, виждам земята на древните населена с мои братя, виждам множества, които изповядват същата вяра като мен и изповядват, че това е религията на Божията Църква. "

Чарлс Хедън Спърджън
The New Park Street Pulpit, Vol. I  1856 г.

"Ние не можем да проповядваме Христос и Него разпнат, ако не проповядваме това, което днес се нарича Калвинизъм. Калвинизъм е неговото галено име; Калвинизмът е самото Благовестие, и нищо друго."

Чарлс Хедън Спърджън
Автобиография 1897 г.
 

 
Жан Калвин
 
 
 
 Институти на християнската религия
19. ЗА ПЕТТЕ ЛЪЖЛИВИ ТАЙНСТВА. ДОКАЗВАНЕ НА ТЯХНАТА НЕИСТИННОСТ И ОБЯСНЯВАНЕ НА ТЕХНИЯ ИСТИНСКИ ХАРАКТЕР

(Пет измислени тайнства, които не са заповядани от Божието Слово нито са използвани в ранната Църква, 1-3)
1. Въпросът не е просто в понятието „тайнство”

Беседата по-горе относно тайнствата може да има това действие върху покорните и трезвите умове, да ги предпази от отдаване на любопитство или от приемане без никакъв авторитет от Словото на какви да е други тайнства освен онези две, за които се знае, че са били заповядани от Господа. Но тъй като идеята за седем тайнства е почти общоприета в устата на всички хора и се говори във всички училища и проповеди, поради самата си древност е хванала корени, и дори сега е всадена в умовете на хората, смятам, че може би си заслужава да дам отделно и по-внимателно разглеждане на другите пет, които общоприето биват нареждани заедно с истинските и верни тайнства на Господа, и след като премахна всякакъв външен блясък, да ги изложа пред погледа на простите, за да видят какво е тяхното истинско естество, и колко лъжливо досега са били смятани за тайнства.

Тук от самото начало ще заявя на всички благочестиви, че не влизам в този спор относно думата поради желание за препиране, но съм подбуден от сериозни причини да критикувам злоупотребата с нея. Знам, че християните са господари на думите, както и на всички неща, и следователно могат да приспособяват думите според същността, стига да се запазва праведното значение, макар че все пак трябва да остава някакъв стандарт за неприличие в начина на изразяване. Признавам всичко това, че е по-добре думите да бъдат подчинени на същността, а не същността на думите. Но в понятието „тайнство” случаят е друг. Защото онези, които постановяват седем тайнства, в същото време дават това определение на всички тях, а именно, че те са видими форми на невидима благодат; и в същото време ги правят носители на Святия Дух, оръдия за предаване на праведност, средства за осигуряване на благодат.

Затова самият Господар на понятията отрича, че тайнствата на Мойсеевия Закон са правилно наричани „тайнства,” тъй като те не предават истински това, което изобразяват. Тогава питам, поносимо ли е символите, които Господ е осветил с устата Си, които е отличил с превъзходни обещания, да бъдат смятани за не-тайнства, и между другото тази чест да бъде дадена на онези ритуали, които хората или са измислили сами, или поне спазват без никаква изрична заповед от Бога? Затова нека или да променят определението, или да се въздържат от тази употреба на думата, която може да даде повод за поява на лъжливи и нелепи схващания. Миропомазването, казват те, е образ и средство за невидима благодат, защото е тайнство. Ако за нас не е възможно да признаем това умозаключение, определено трябва да спорим с тях относно названието, за да не го приемаме при условия, които могат да дадат повод за такава заблуда. От друга страна, когато го доказват като тайнство, те добавят причината: Защото то се състои от видим белег и слово. Но ако ние не намираме нито заповед, нито обещание, какво друго да правим освен да възразим против него?

2. Единствен Бог може да постановява тайнства

Сега е ясно, че ние не се препираме относно дума, а повдигаме необходимо дискусия относно реалността. Затова най-усилено твърдим това, което преди това потвърдихме чрез непобедим аргумент, че властта за постановяване на тайнство принадлежи единствено на Бога, тъй като тайнството трябва чрез сигурното Божие обещание да издига и утешава умовете на вярващите, които никога не могат да получат това уверение от хора. Тайнството трябва да бъде свидетелство на Божието благоволение към нас. За това никой човек или ангел не може да бъде свидетел, тъй като Бог няма съветник (Ис. 40:13; Рим. 11:34). Единствен Той със законна власт засвидетелства Себе Си на нас чрез Своето Слово. Тайнството е печат на свидетелството или Божието обещание. То не може да бъде подпечатано с плътските неща или елементите на този свят, освен ако са потвърдени и осветени за тази цел чрез Божията воля. Следователно човекът не може да постановява тайнства, защото не е във властта на човека да прави такива божествени тайни да се крият в такива нисши неща. За да стане тайнството истинско тайнство, преди него трябва да е Божието Слово, както Августин най-възхитително показва (Hom. in Joann. 80).

Нещо повече, полезно е да поддържаме някакво разграничение между тайнствата и другите церемонии, ако не искаме да изпаднем в много нелепости. Апостолите се молеха коленичели; следователно не можем да коленичим без тайнство (Деян. 9:20; 20:36). Казва се, че учениците се молеха обърнати на изток; следователно гледането на изток е тайнство. Павел заповядва на хората на всяко място да издигат чисти ръце (1 Тим. 2:8), и се казва многократно, че светиите се молят с вдигнати ръце; следователно нека издигането на ръце също да стане тайнство; накратко, нека всички ръкомахания на светиите да се превърнат в тайнства; макар че аз няма да се противя твърде много на това, стига то да не беше свързано с онези по-големи неудобства.

3. Ранната Църква не е знаела за седем тайнства

Ако искат да ни притиснат с авторитета на ранната Църква, аз казвам, че те използват измама. Числото седем не се намира никъде в църковните автори, нито може да се установи кога точно се е промъкнало. Наистина признавам, че те понякога си позволяват доста свобода с понятието „тайнство,” но какво искат да кажат с него? Всички церемонии, външни ритуали и дела на благочестие. Но когато говорят за онези символи, които трябва да бъдат свидетелства на Божието благоволение към нас, те се задоволяват с тези двете, Кръщението и Евхаристията.

За да не би някой да предположи, че лъжа в това, ще дам тук няколко текста от Августин. „Първо, бих желал да знаете, че главната точка в тази дискусия е, че нашият Господ Исус Христос (както сам Той каза в Евангелието) ни е поставил под иго, което е лесно, и бреме, което е леко. Така Той е свързал обществото на Своя нов народ с тайнства, много малко на брой, най-лесни за спазване и най-превъзходни по смисъл; такива са кръщенията осветени с името на Триединството; такова е общението в тялото и кръвта на Господа; и всяко друго, ако е дадено в каноническите Писания” (August. Ad Januar. Ep. 118). И отново: „След възкресението на нашия Господ Той самият и апостолските наставления определят не много, а няколко символа, и те са много лесни за изпълнение, най-божествени по смисъл, най-целомъдрени в практиката; те са кръщението и празнуването на тялото и кръвта на Господа” (August. De Doct. Christ. Lib. 3, c. 9). Защо тук той не споменава за свещеното число, тоест седем? Възможно ли е да го е пропуснал, ако е било установено в Църквата, особено като виждаме, че той иначе е по-любопитен относно спазването на числа отколкото може да е необходимо? И когато споменава кръщението и Вечерята, и мълчи относно другите, не показвали достатъчно, че тези две наредби се отличават със специално достойнство, и че другите церемонии се снижават до по-низше положение? Затова казвам, че тези свети учители не само не са подкрепяни от Божието Слово, но също и от възгледа на ранната Църква, колкото и да се надуват с претенции, че имат такава подкрепа. Но нека сега да се занимаем с подробностите.

...


За да прочетете цялата глава с всички раздели:
"Институти на християнската религия" книга 4 гл. 19 | съдържание 
 
 
 
  Изповед на вярата
 
 
        Уестминстърска изповед на вярата - 1647 г.:
                                                                       текст  | аудио

       Подробен катехизис:
                               аудио | текст
  Избрано за вас
 
И ние казахме "Добре"!
 
 
 
 Песни за Божия слава от Душка Тодорова

 
Щом пътят ... С търпение и вяра С колко сълзи
Отче наш Исусе, подай ми ръка Дай ми святост, Боже
Бог е любов Люлчина песен Майчице, миличка ...
 
Отче наш - клип Сваляне на песните
     
     
     
     
     
   


     Десетте Божии заповеди
 

1. Аз съм Господ, Бог твой; да нямаш други богове освен Мен.
2. Не си прави кумир и никакво изображение на онова, що е горе на небето, що е долу на земята, и що е във водата под земята, не им се кланяй и не им служи.
3. Не изговаряй напразно името на Господа, твоя Бог.
4. Помни съботния ден, за да го светиш; шест дена работи и върши в тях всичките си работи, а седмия ден е събота на Господа, твоя Бог.
5. Почитай баща си и майка си, за да ти бъде добре и за да живееш дълго на земята.
6. Не убивай.
7. Не прелюбодействай.
8. Не кради.
9. Не лъжесвидетелствай против ближния си.
10. Не пожелавай дома на ближния си; не пожелавай жената на ближния си; нито нивата му; нито роба му; нито робинята му; ни вола му; ни осела му; нито някакъв негов имот - нищо, което е на ближния ти.

 
 
    Никео - Цариградски Символ на Вярата

1. Вярвам в един Бог Баща, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо.
2. И в един Господ Исус Христос, Сина Божий, Единородния, Който е роден от Бащата преди всички векове: Светлина от Светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Бащата, чрез Когото всичко е станало.
3. Който заради нас, човеците, и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплъти oт Духа Светаго и Дева Мария и стана човек.
4. И бе разпнат за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан.
5. И възкръсна в третия ден, според Писанията.
6. И възлезе на небесата и седи отдясно на Бащата.
7. И пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството Му не ще има край.
8. И в Духа Светаго, Господа, Животворящия, Който от Бащата изхожда, Комуто се покланяме и Го славим наравно с Бащата и Сина, и Който е говорил чрез пророците.
9. В едната, света, вселенска (съборна) и апостолска Църква.
10. Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете.
11. Чакам възкресението на мъртвите.
12. И живот в бъдещия век! Амин.
 
 
    Апостолски символ на вярата
 
1. Вярвам в Бога Баща Вседържителя, Творец на небето и земята.
2. И в Исуса Христа, единородния Негов Син, нашия Господ:
3. Който е заченат от Дух Свети и е роден от Дева Мария,
4. Който пострадал при Пилат Понтийски, бил разпнат на кръст и бил погребан,
5. Който слязъл в ада и в третия ден възкръснал от мъртвите,
6. Който се възнесъл на небесата и седнал отдясно на Бога Баща Всемогъщия.
7. Който отново ще дойде да съди живите и мъртвите.
8. Вярвам в Светия Дух.
9. Вярвам в светата католическа (съборна) Църква,
в общението на светиите,
10. в опрощаването на греховете,
11. във възкресението на плътта (на мъртвите),
12. във вечния живот. Амин.

 
 
   Татко наш
 

  Татко наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име!

  да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля,

както на небето така и на земята;

  Дай ни днес ежедневния хляб;

  и прости ни дълговете,

както и ние простихме на нашите длъжници;

  и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия, защото царството е Твое, и силата и славата, до вековете. Амин.

                                                                                                                    
Матей 6:9-13

 
"...Това е чистото и истинно благочестие, а именно, упование в Бога, съчетано със сериозен страх – страх, който както включва в себе си съзнателно страхопочитание, така и носи със себе си законно поклонение, както е предписано от закона.
И трябва да бъде по-внимателно отбелязано, че всички хора безразборно отдават почит на Бога, но много малко наистина Го почитат.
Отвсякъде има изобилие на показни церемонии, но искреността на сърцето е рядка."

                            Жан Калвин    "Институти..." 1:2
 
 
 
 
  Спърджън за петте точки на Калвинизма:
 

Върху Пълната поквареност: "Отровата на греха е фонтанът на нашето съществуване, отровил е сърцата ни." "грехът е в самото ядро на нашите кости и е естествен за нас както всяко друго нещо от нашето тяло!" Той не само е вярвал. че умът ни е помрачен и че сърцето е осквернено, но че волята е мъртва и е в робство на греха и Сатана, и страда от морална невъзможност, така че човек НЕ БИ МОГЪЛ ДА ПОВЯРВА В ИСУС ХРИСТОС! "Защото все пак какво може мъртъв човек да направи... и отговорът на това е: "Нищо освен да вони!" Това е всичко, което мъртъв човек може да стори! И освен ако Божият дух не възкреси и не доведе мъртвият грешник до покаяние и вяра той не би дошъл при Христос!

Спърджън е проповядвал безусловно предопределение: Спърджън пише: "Каквото и да бъде казано за безусловният Божии избор, трябва да се знае, че е написано в Божието слово като със желязна писалка и не може да се премахне! Тревата изсъхна, цветът и окапа, но словото на нашият Бог стои до века (Исая 40:8) Завинаги е написано в писанието, че Той ни е избрал в Христос от преди създаването на света.

Спърджън е вярвал и в сигурното изкупление: Аз по-скоро бих вярвал в сигурно изкупление за всички хора, за които е било предназначено, отколкото в универсално изкупление, което не е ефективно за никой човек, освен ако човешката воля не е добавена. Факт е, че всеки ограничава изкуплението, дали ограничава обхвата и ширината или ограничава приложението Спърджън е вярвал, че Христос умря за Неговите овце, че Той е изкупил църквата с Неговата собствена кръв.

Той е проповядвал неустоима благодат: "Човек не е спасен срещу неговата воля, но Бог го прави да вярва, чрез силата на Святия Дух. Могъща благодат, която човекът не би отхвърлил, влиза в него, обезоръжава го и го прави ново създание и така той е спасен. С други думи казано, Святият дух е който премахва нашата съпротива. Той е, който ни прави да искаме в деня в който Той ни призове у дома! И цялата слава отива при Бог, защото е Той, който е приложил Неговата спасителна сила във нашите бунтовни сърца.

Спърджън е проповядвал и предпазваща благодат:  Той е вярвал, че всички овце придобити от Христос и доведени до спасителна вяра в Него ще бъдат пазени през целият си път към небето и нито една от Неговите овце не би погинала! Така Спърджън е бил предан на Доктрините на благодатта!

Той казва, че е задължително да проповядваме тези истини и заявява, че всеки проповедник трябва да проповядва тези истини!

Той казва: "А някои от вас не са проповядвали за Божият суверен избор откакто сте били ръкоположени. Тези неща, вие казвате, са крайно неприятни за човешкото ухо. Е добре господа, вие предпочитате да обидите Бога, вместо човеците?"

"Вашият отговор е че тези неща не са никак практични! Аз мисля че центърът на цялото човешко богохулство е съсредоточен в това изказване! Не! Тези истини са наистина славни и наистина практични! Те са разрушителят на всяка гордост!... Те са тези които въздигат нашето хваление, те са нашият най-голям огън за благовестието, те носят Божият страх в сърцата на хората...Тези доктрини изчистват душите на тези, които вярно следват Господ Исус Христос!... Тези са истините, които дават смелост и увереност на Божиите избрани, да носят благовестието до краищата на Земята."

Спърджън казва: "Кажете ми че Бог е поставил нещо в Библията, върху което аз не мога да проповядвам? Вие намирате недостатък в моят Бог! Но вие казвате: Би било опасно! -Какво?! Божията истина опасна? Аз не бих искал да заставам на ваше място в съдния ден, когато ще се срещнете със Своя създател!"

Спърджън казва: "Това не е друго освен католицизъм, папата би казал че истината би трябвало да стои далеч от простолюдието! Само папата, кардиналите и техните представители биха имали това право да разбират писанията, но не и хората, защото те са прекалено глупави, малоумни в живота си, та да разбират Божието слово. Римокатолическата църква е държала истината далеч от обикновените хора векове! Ако държим настрани тези истини, това не би било друго, но да простроим служението си върху Римската църква.

 
Share |


 
Изтеглете приложението на сайта "Покаяние" за Android.
 
 
 
 
Томас Мантън
 
 
Уилям Перкинс 
 
Ричард Бакстър
 
Хорациус Бонар
 
Уилям Гътри
 
Джеремая Бъроуз
 
 497г. РЕФОРМАЦИЯ - 2014 г.
 
Джон Флавъл
 
Джeймс Бюканън
 
Джонатан Едуардс
 
Джон Бъниан
 
Томас Уотсън
 
Жан Калвин
 
Стивън Чарнок
 
Джон Оуен
 
Томас Брукс
 
Хенри Скугъл
 
Ейбрахам Буут
 
Ричард Сибс
 
 
Джоузеф Алейн
 
Джон Райл
 
Ралф Венинг
 
Чарлз Спърджън
 
Джордж Уаитфийлд
 
 
Джон Уесли
 
Мартин Лутер
 
Видение за последното време - Д. Уилкерсън
 
Десятък или дарение?
 
Проповедта на планината
 
495г. от Реформацията
 
 
 
 
 
ЗА ПОКАЯНИЕТО - PDF
 
 
"Те тръгнаха и проповядваха покаяние."   Марк 6:12
 
 
 
 


"...идете и се научете, що значи: "милост искам, а не жертва". Защото не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние."

 Матей 9:13


"Казвам ви, че тъй и на небесата повече радост ще има за един каещ се грешник, нежели за деветдесет и девет праведници, които нямат нужда от покаяние"

Лука 15:17

 

 
 
 
Божията любов
 
 
 
 
         
         
         
eXTReMe Tracker
"...Затова ви рекох, че никой не може да дойде при Мене, ако не не му е дадено от Отца"     Йоан 6:65